ประกาศ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง

14 มีนาคม 2566 ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 มีนาคม 2566 ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน IC๒๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 มีนาคม 2566 ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้ ระดับมัธยมศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 มีนาคม 2566 ประกาศ สพม.นว เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครุภัณฑ์โรงงาน
14 มีนาคม 2566 ประกาศ สพม.นว เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้ ระดับมัธยมศึกษา
9 มีนาคม 2566 ประกาศ เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566
15 กุมภาพันธ์ 2566 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เรื่อง การขายทอดตลาดอาคารเรียน แบบ 216 ค จำนวน 16 ห้องเรียน ของโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์
8 กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา 
8 กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่และครุภัณฑ์การเกษตร 

แจ้งโอนเงิน ประจำเดือน

ภาษีหักหน้าที่จ่าย (ข้าราชการครู)

ภาษีหักหน้าที่จ่าย (ข้าราชการบำนาญ)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน