กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ DLICT

Untitled
ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นายสุธี ดีไทสงฆ์
ว่าที่ร้อยตรีสุรเศรษฐ์ ศรชัย

Model กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ DLICT