กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ DLICT

นายธนพล พงศ์พัฒนศิริ
ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นายสุธี ดีไทสงฆ์
นายธรรมเดช เขตวิทย์

Model กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ DLICT