กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางอิสริยา พันธุ์เขตกิจ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นางปาหนัน ชื่นชาติ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ว่าที่ร้อยเอกอภิภู ติรยาอติพร
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาวสุกฤตา สนิทจันทร์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาวธิติวรรณ นันตื้อ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นายอนันตศักดิ์ น้ำเย็น
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางจารุณี ทองธานี
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวสุชาดา จันทร์พรม
นักจิตวิทยาโรงเรียน
นางสาวฐิตสิริ คงเมือง
พนักงานจ้างเหมาบริการ

Model กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา