กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางอิสริยา พันธุ์เขตกิจ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นางปาหนัน ชื่นชาติ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ว่าที่ร้อยเอกอภิภู ติรยาอติพร
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาวสุกฤตา สนิทจันทร์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาวธิติวรรณ นันตื้อ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นายอนันตศักดิ์ น้ำเย็น
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางจารุณี ทองธานี
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายอิทธิชัย ก๊กศรี
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวสุชาดา จันทร์พรม
นักจิตวิทยาโรงเรียน
นางสาวฐิตสิริ คงเมือง
พนักงานจ้างเหมาบริการ

Model กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา