กลุ่มกฎหมายและคดี

นางสาวรังสิมา ภู่แปลง
นิติกรชำนาญการพิเศษ

ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฏหมายและคดี

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ช่องทางร้องเรียน