กลุ่มกฎหมายและคดี

นางสาวรังสิมา ภู่แปลง
นิติกรชำนาญการพิเศษ

ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฏหมายและคดี

 
 
ส.ต.ท.จง นาคตระกูล
นิติกรชำนาญการ