ข่าว ปชส.

 • ประกาศผลการคัดเลือกให้รับรางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2564 18 สิงหาคม 2565
 • ประกาศผลการคัดเลือก “ครูดีไม่มีอบายมุข” (ปีที่ 11) ปีการศึกษา 2564 2 สิงหาคม 2565
 • การคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัสสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดนครสวรรค์ 2 สิงหาคม 2565
 • การคัดเลือกครูเข้ารับรางวัล โครงการ “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 20 พ.ศ. 2566 2 สิงหาคม 2565
 • โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตามกรอบมาตรฐาน CEFR สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา 2 สิงหาคม 2565
 • ประกาศผลการคัดกรองสถานศึกษา IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2564 22 กรกฎาคม 2565
 • การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา 29 มิถุนายน 2565
 • โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ “คนดี ศรีสวรรค์” สำหรับนักเรียน นักศึกษา ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และสถาบันการศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ 23 มิถุนายน 2565
 • การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่ง กรรมการ ก.พ.ค. 2 มิถุนายน 2565
 • การจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการและประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564 2 มิถุนายน 2565
 • ข่าวสารกิจกรรม | สพม.อนชน