เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการเปิดห้องเรียนพิเศษภาษาจีน ครั้งที่ 1/2567 ผ่านระบบออนไลน์

วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 เวลา 13.00 น. เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการเปิดห้องเรียนพิเศษภาษาจีน ครั้งที่ 1/2567 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน พร้อมรับฟังคำชี้แจง นโยบายการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย ดร. อาทิตยา ปัญญา ณ ห้องประชุมร่วมใจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์

Facebook : https://www.facebook.com/share/p/zWTRWJXzn7GTyEfr/