สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เข้าร่วมรับมอบ อุปกรณ์โครงการเรียนโค้ดดิ้งพัฒนาคุณภาพชีวิต (Coding for Better Life) ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม

วันที่ 10 กรกฎาคม 2567 เวลา 10.00 น. นายสมบัติ ล้อจงเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย นางสาวจิราวรรณ พุ่มต้นวงษ์ ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ และนางสาวศิฎามาส น้อยสอน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ได้ร่วมรับมอบอุปกรณ์โครงการเรียนโค้ดดิ้งพัฒนาคุณภาพชีวิต (Coding for Better Life) เพื่อเพิ่มทักษะกำลังคนด้านดิจิทัลรวมถึงบ่มเพราะเด็กและเยาวชนสู่การเป็นผู้เชี่ยวชาญ ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในอนาคต จากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคเหนือตอนล่าง ในฐานะหน่วยงานขับเคลื่อนหลักการพัฒนากำลังคนดิจิทัล ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม

Facebook : https://www.facebook.com/share/p/65kxWANptY6q3cb5/