กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาดำเนินการประชุม คณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนงานโครงการพัฒนาต้นแบบระบบสารสนเทศ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (OBEC CARE) ครั้งที่ 1/2567

วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 เวลา 13.30 น. นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนงานโครงการพัฒนาต้นแบบระบบสารสนเทศ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (OBEC CARE) ครั้งที่ 1/2567 โดยมี นางอิสริยา พันธุ์เขตกิจ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นายภูมิภัทร ลอยเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนทับกฤชพัฒนา นางสาวอมรา อิ่มศิลป์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ นายเขตรัตน์ ม่วงสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม นางสาวพรพิมล เกิดอินทร์ ครูโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ นางสาวศิวพร แป้นขอม ครูโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ นางสาวสุกฤตา สนิทจันทร์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และนางสาวสุชาดา จันทร์พรหม นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนกังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์

Facebook : https://www.facebook.com/share/p/rKXaVZjEDP7HB2eQ/