โครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วันที่ 5-6 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธาน โครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วันที่ 5-6 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 โดยมี นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ นายสมบัติ ล้อจงเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ คณะผู้อำนวยการ และ รองผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมการโครงการ เข้าร่วมกิจกรรม PLC ฝึกภาคปฏิบัติเพื่อระดมสมองและหมุนเวียนกลุ่ม เพื่อพัฒนางานในแต่ละด้านให้ครบทั้ง 5 กลุ่ม การบริหารสถานศึกษาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ เรื่อง 1. ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
2. การเรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง
3. การส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์
4. การจัดการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ
5. การเรียนรู้ทุกที่ทุกเวลา (Anywhere Anytime)
นอกจากนี้ คณะผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษา เข้าแลกเปลี่ยนความรู้ ได้เข้าร่วมรับฟังบรรยาย เกี่ยวกับข้อกฎหมาย แนวทางการลงโทษทางวินัยและคำวินิจฉัยของศาล โดย นางสาวรังสิมา ภู่แปลง นิติกรชำนาญการพิเศษ ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฏหมายและคดี และ สิบตำรวจโท จง นาคตระกูล นิติกรชำนาญการ เข้าบรรยาย ณ ห้องประชุมเคียงฟ้า 1 โรงแรม ดิ อิมพีเรียล ภูแก้ว ฮิลล์ รีสอร์ท (The Imperial Phukaew Hill Resort) จังหวัดเพชรบูรณ์

Facebook : https://www.facebook.com/share/p/BpgcDhRp7Wgbh5HE/