สพม.นครสวรรค์ จัดการแข่งขันโต้วาที ญัตติ “คนรุ่นใหม่ควรสนใจประวัติศาสตร์ท้องถิ่นหรือไม่” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์

การแข่งขันโต้วาที ญัตติ “คนรุ่นใหม่ควรสนใจประวัติศาสตร์ท้องถิ่นหรือไม่” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์
วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ดำเนินการจัดการแข่งขันโต้วาที ญัตติ “คนรุ่นใหม่ควรสนใจประวัติศาสตร์ท้องถิ่นหรือไม่” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยมี นางสัมพรรณ ถวิลไทย ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขัน พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ และคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันโต้วาที ได้แก่ นางเมตตา ถวิลไทย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการตัดสิน นางสาวภัทรภรณ์ น้อยกอ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รองประธานกรรมการตัดสิน นายณัฏฐ์วัฒน์ อนันตะสุข ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ว่าที่ ร.ต.หญิงวารุณี บุญชู ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม กรรมการตัดสิน และ นางสาวจันทิมา กุลศรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ การแข่งขันโต้วาทีระดับเขตพื้นที่การศึกษา มีนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 6 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนพนมรอกวิทยา โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร โรงเรียนโกรกพระ โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ และโรงเรียนนครสวรรค์ ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ทั้งนี้เป็นการส่งเสริมให้ครูและนักเรียนได้ตระหนักเห็นความสำคัญของการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น มีมุมมองแนวคิด ทัศนคติ โดยเน้นให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลเชื่อมโยงประวัตศาสตร์ท้องถิ่นในอดีตถึงปัจจุบัน และส่งเสริมทักษะความสามารถในการพูดสื่อสารและการแสดงออกทางความคิดที่เหมาะสมของนักเรียน

รูปทั้งหมด https://drive.google.com/…/11V97N6WP3RgKgiWBO7lszBhTsE6…