สพม.นครสวรรค์ ลงพื้นที่ นิเทศเตรียมความพร้อม สถานศึกษาในสังกัด รับการประเมินคุณภาพภายนอก ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จาก สมศ ณ โรงเรียนพนมรอกวิทยา

วันพฤหัส​บดีที่ 4 กรกฎาคม 2567 นางเมตตา ถวิลไทย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา พร้อมด้วย นางสาวจันทิมา กุลศรี และนางบัณฑิตา รัตนวราหะ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ได้มานิเทศเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ โรงเรียนพนมรอกวิทยา เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินงานระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ,การดำเนินงานการประกันคุณภาพภายนอกตามกรอบแนวทางการประกันคุณภาพนอกสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และให้สถานศึกษามีความพร้อมในการรับการประเมินคุณภาพภายนอก จาก สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

Facebook : https://www.facebook.com/share/p/9FBHHMT69DBxX2CN/