สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ จัดการอบรมโครงการ “สร้างภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามทุกรูปแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567” ให้กับนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์

วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการอบรมโครงการ “สร้างภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามทุกรูปแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567” ให้กับนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเป็นการสร้างพื้นที่ปลอดภัยและภูมิคุ้มกันทางร่างกาย และจิตใจให้กับนักเรียน และเพื่อให้ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนรู้จักการป้องกันจัดการป้องกัน จัดการปัญหา และปรับตัวได้อย่างเท่าทันเหตุการณ์ โดยมี 1. นางสาวอโณทัย ฉิมสุข และคณะวิทยากรจากบ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดนครสวรรค์ มาบรรยายหัวข้อเรื่อง ภัยความรุนแรง 2. นางสาวนววรรณ สุขจิตร และคณะวิทยากรนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 1 มาบรรยายหัวข้อเรื่อง ปัญหาสุขภาพจิต และคณะวิทยากรจากเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองนครสวรรค์ มาบรรยายหัวข้อเรื่อง Run Hide Fight (หนี ซ่อน สู้) ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์

รูปเพิ่มเติม 1.

รูปเพิ่มเติม 2.