สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เข้าร่วมเป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในของโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ “Chanutid Games 67”

วันพุธ​ ที่ 3 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายประทาน หาดยาว ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นายสมบัติ ล้อจงเฮง รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานเปิดพิธีการแข่งขันกีฬาภายในของโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ “Chanutid Games 67” ณ สนามกีฬา โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ

โดยมีนายพงษ์เทพ เจริญไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ และคณะผู้บริหาร กล่าวต้อนรับ พร้อมเชิญชวนร่วมชมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในของโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ “Chanutid Games 67” ปีการศึกษา 2567 ซึ่งการกล่าวเปิดงานครั้งนี้เพื่อเป็นการให้กำลังใจแก่นักกีฬา ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมกีฬาภายในครั้งนี้

พร้อมกันนี้ประธานสภานักเรียนโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ ได้กล่าวคำรายงานวัตถุประสงค์ รายงานการแข่งขัน กีฬาภายใน “Chanutid Games 67” โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง เพื่อปลูกฝังคุณธรรม ความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา มีความสามัคคี และความเสียสละ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เห็นความสำคัญของการเล่นกีฬา และเพื่อใช้การเล่นกีฬาเป็นเครื่องมือในการต้านภัยจากยาเสพติด

โดย นายสมบัติ ล้อจงเฮง รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ร่วมกล่าวชื่นชมคณะกรรมการจัดการแข่งขัน นักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้ร่วมกันจัดการแข่งขันกีฬาภายในขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาส ร่วมแข่งขันกีฬา อันก่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคี และมีพลานามัยสมบูรณ์ สามารถศึกษาเล่าเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่าในปัจจุบันนักเรียนและเยาวชนมักมีปัญหาด้านสิ่งเสพติด มัวเมาอบายมุข ไม่สนใจ ต่อการศึกษาเล่าเรียน ทำให้เกิดผลเสียต่อตนเองและครอบครัว การจัดให้มีการแข่งขันกีฬาจะทำให้นักเรียนมีโอกาสได้ออกกำลังกาย แสดงออกในทางที่ถูกต้อง และห่างไกลยาเสพติดไปในที่สุด

Facebook : https://www.facebook.com/share/p/DgHbVPmeMd8oMXvV/