ประกาศผลการตัดสินผลการแข่งขันทักษะภาษาไทย ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติปีการศึกษา 2567 ประกอบด้วย 5 กิจกรรม ได้แก่ การคัดลายมือ การเขียนเรียงความ การแต่งคำประพันธ์ การอ่านจับใจความ และรอบรู้วรรณคดี วันที่ 28 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที และห้องประชุมลูกนเรศวร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์