การประชุมคณะกรรมการพิจารณา การขอเปิดห้องเรียนพิเศษ ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2568 โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 เวลา 9.30 น. นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เข้าเป็นประธานกรรมการ การประชุมคณะกรรมการพิจารณา การขอเปิดห้องเรียนพิเศษ ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2568 โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยมี นายพันศักดิ์ ศรีทอง ผู้ทรงคุณวุฒิ, นายสมบูรณ์ นนท์สกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์, นางสัมพรรณ ถวิลไทย ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา, นางอิสริยา พันธุ์เขตกิจ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา, นางปาหนัน ชื่นชาติ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์

Facebook : https://www.facebook.com/share/p/DsJatPQKvLR7h3m6/