ชี้แจงหลักเกณฑ์การตัดสินแต่ละรายการกิจกรรม ตัดสินผลการแข่งขันทักษะภาษาไทย ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2567

วันศุกร์ ที่ 28 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00 น. นางสัมพรรณ ถวิลไทย ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นประธานคณะกรรมการชี้แจงหลักเกณฑ์การตัดสินกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาไทยและนางศิฏามาส น้อยสอน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ผู้รับผิดชอบโครงการรักษ์ภาษาไทย อธิบายแต่ละรายการกิจกรรมการตัดสินผลเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ โปร่งใส ยุติธรรม มีประสิทธิภาพแก่คณะกรรมการตามคำสั่งสพม.นครสวรรค์ที่ 265/2567 การตัดสินผลการแข่งขันทักษะภาษาไทย ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติปีการศึกษา 2567 ประกอบด้วย 5 กิจกรรม ได้แก่ การคัดลายมือ การเขียนเรียงความ การแต่งคำประพันธ์ การอ่านจับใจความ และรอบรู้วรรณคดี ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์

Facebook : https://www.facebook.com/share/p/yJJkaQ2iEC2mDmbZ/