นิเทศให้คำปรึกษา โครงการการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือก และได้รับการสนับสนุนงบประมาณการดำเนินงานโครงการ จำนวน 15,000 บาท จาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัตินาฎศิลป์พื้นบ้าน การแสดงฟ้อนภูไทบ้านวังข่อย

วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2567 นางเมตตา ถวิลไทย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ผู้ประสานงานด้านวิจัยและนวัตกรรมระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมด้วย นางสัมพรรณ ถวิลไทย ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้นิเทศ ให้คำปรึกษา โครงการการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือก และได้รับการสนับสนุนงบประมาณการดำเนินงานโครงการ จำนวน ๑๕,๐๐๐ บาท จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัตินาฎศิลป์พื้นบ้านการแสดงฟ้อนภูไทบ้านวังข่อย ผสมผสานแนวคิดทักษะการปฏิบัติของแฮร์โรว์ โรงเรียนวังข่อยพิทยา ผู้วิจัย ได้แก่ ว่าที่ร้อยตรีอนุพงษ์ สีดำ ครูโรงเรียนวังข่อยพิทยา และ ติดตาม ประสานงาน การเบิกจ่ายงบประมาณ ค่าใช้จ่ายตามโครงการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์

Facebook : https://www.facebook.com/share/p/tSgg3rycyZxjLREB/