การนิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ตามแนวทางการประเมิน PISA ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ โรงเรียนวังข่อยพิทยา และโรงเรียนตะคร้อพิทยา

วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2567 นางสาวอาทิตยาภรณ์ พุ่มขจร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และ นางสาวอมรรัตน์ แก้วมาลา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมการนิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ตามแนวทางการประเมิน PISA ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีประเด็นในการนิเทศติดตามเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางการประเมิน PISA และแนวทางการส่งเสริมนักเรียน เข้าทดสอบ PISA ในระบบ PISA STYLE สำหรับการนิเทศ ติดตามการขับเคลื่อน PISA ณ โรงเรียนวังข่อยพิทยา และโรงเรียนตะคร้อพิทยา

Facebook : https://www.facebook.com/share/p/owsJ1FCRNbLQ7hKa/