สพม.นครสวรรค์ จัดโครงการการแข่งขันทักษะภาษาไทย ตามโครงการรักษ์ภาษาไทยเนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2567 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วัน ศุกร์​ ที่ 28 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันทักษะภาษาไทย ตามโครงการรัษ์ภาษาไทย
เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2567 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์

ทั้งนี้ โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่ของภาษาไทยโดยมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะวิชาการที่เกี่ยวกับภาษาไทย นอกจากนี้ยังมีการแข่งขันทักษะภาษาไทยเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะภาษาไทยในด้านต่าง ๆ ให้สอดคล้องตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

โดยมี นางสัมพรรณ ถวิลไทย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านภาษาไทยของผู้เรียน , เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความตระหนักและเห็นความสำคัญที่จะร่วมมือร่วมใจกันทำนุบำรุง ส่งเสริมอนุรักษ์ภาษาไทย ซึ่งเป็นภาษาประจำชาติ และ เพื่อเผยแพร่ผลงานและกิจกรรมด้านภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติเป้าหมายครูผู้สอนภาษาไทย และนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์

โดย นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ กล่าวว่า ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2567 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญที่จะร่วมมือร่วมใจกันทำนุบำรุง ส่งเสริมอนุรักษ์ภาษาไทย รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักเรียนในสังกัดแสดงศักยภาพ ประยุกต์นำความรู้ ความสามารถทักษะภาษาไทยด้านการอ่านและการเขียน เข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาไทยในวันนี้ และขอชื่นชมคณะครูที่ร่วมกันส่งเสริม พัฒนา ฝึกฝนนักเรียน รวมถึงการสร้างความตระหนัก เห็นถึงความสำคัญของโครงการรักษ์ภาษาไทย

ภาพเพิ่มเติมได้ทีลิ้งค์

https://www.facebook.com/share/p/TLrEEYpdxYBpur6b