การประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ครั้งที่ 8/2567

วัน ศุกร์​ ที่ 28 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ครั้งที่ 8/2567 ณ ห้องประชุมสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ทั้งนี้ก่อนการประชุม ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ นายวิเชียร แก่นไร่ ผู้แทน ก.ค.ศ. โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมได้แก่ นายบุญชอบ โตคำ ประธานอนุกรรมการ , นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ซึ่งเป็น เลขานุการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา , นายวิเชียร แก่นไร่ ผู้แทน ก.ค.ศ. , นายทรัพย์ ดวงขอุ่ม ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย, นายชาญชัย ชนิดสะ ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา , นายวิจิตร จินตนา ผู้แทนครู , นางศรินทิพย์ งามนิล ผู้แทน กศจ. ,นายพันศักดิ์ ศรีทอง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานบุคคล , นายวินัย ทองมั่น ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาหรือด้านอื่น ,นางอิสริยา พันธุ์เขตกิจ ผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น , นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ และ นางสาวกุลนิดา ศรีสิงห์ ผู้ช่วยเลขานุการ

https://www.facebook.com/share/p/B1XGWEFNXhWLimUz