พิธีการแข่งขันกีฬาภายในของโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ “อัจฉราลัยเกมส์ 2567”

วันพฤหัสบดี​ ที่ 27 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. นายประทาน หาดยาว ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานเปิดพิธีการแข่งขันกีฬาภายในของโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ “อัจฉราลัยเกมส์ 2567” ณ โดมร่มเย็น โรงเรียนสตรีนครสวรรค์

โดยมีนายไพบูลย์ เขียนประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมดังกล่าว ได้ดำเนินการแข่งขันนอกรอบตั้งแต่วันที่ 10-26 มิถุนายน 2567 และมีการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศในวันที่ 27-28 มิถุนายน 2567 เพื่อให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเล่นกีฬาที่ตนเองชอบ การรู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่นการทำงานเป็นหมู่คณะ การฝึกการบริหารจัดการในรูปแบบคณะสี 5 คณะ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ คณะกรรมการสภานักเรียน ซึ่งเป็นผู้นำในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้

นายภานุพงษ์ นาคม่วง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปฏิบัติหน้าที่ประธานคณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ได้กล่าวคำรายงานวัตถุประสงค์ รายงานการแข่งขัน กีฬาภายใน “อัจฉราลัยเกมส์ 2567” ปีการศึกษา 2567 โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง เพื่อปลูกฝังคุณธรรม ความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา มีความสามัคคี และความเสียสละ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เห็นความสำคัญของการเล่นกีฬา และเพื่อใช้การเล่นกีฬาเป็นเครื่องมือในการต้านภัยจากยาเสพติด

โดย นายประทาน หาดยาว ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ กล่าวว่า นับเป็นความภาคภูมิใจ และชื่นชมยินดี ที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน “อัจฉราลัยเกมส์ 2567” ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมในวันนี้ ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีน้ำใจเป็นนักกีฬา การสร้างความสามัคคี มีวินัย ตลอดจนสนองนโยบาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มุ่งเน้นให้ส่งเสริมพลานามัย โดยใช้กีฬาเป็นสื่อ ตลอดจนสร้างภูมิคุ้มกัน ในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่เยาวชน และส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และสามารถทำงานเป็นหมู่คณะได้ โดยใช้กีพาเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมดังกล่าว

https://www.facebook.com/share/p/LurBZR4ZfJhZjChr/