การประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุม 301 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์

วัน พุธ ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 09.30 น. นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมี นายชุมพิชญ์  เดชะรัฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 301 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์

รับชมวีดิทัศน์การอ่านสารของนายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน 2567) พร้อมรับฟังสำนักงาน ปปส. ภาค 6 นำเสนอข้อมูลสถานการณ์/แนวโน้มปัญหายาเสพติดพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง, พื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานยาเสพติด และการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดนครสวรรค์

ทั้งนี้มีการรายงานผลการดำเนินการบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพ รูปแบบ “นครสวรรค์ โมเดล” และ รายงานผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พร้อมการตรวจติดตามประเมินผลและนิเทศงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของจังหวัดนครสวรรค์ และ การจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2566 – 2567 ฉบับทบทวน และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

https://www.facebook.com/share/p/Ws8hyDdDegoia5kA