สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เข้าร่วมประชุมชี้แจงการใช้ระบบบริการฐานข้อมูลกลาง การศึกษาทางไกล (BIGDATA.DL) ครั้งที่ 2

วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 13.30 น. นายสมบัติ ล้อจงเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เข้าร่วมประชุมชี้แจงการใช้ระบบบริการฐานข้อมูลกลาง การศึกษาทางไกล (BIGDATA.DL) ครั้งที่ 2 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting เพื่อนำเข้าข้อมูลในระบบรายงาน DLTV DLIT IDL Anywhere Anytime เพื่อให้การใช้ระบบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์

Facebook : https://www.facebook.com/share/p/x1Z2QCTbqX2FN5NG/