การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อส่งเสริมสมรรถนะและความฉลาดรู้ด้านการอ่านของผู้เรียนตามแนวทางการประเมิน PISA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet

วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีการเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อส่งเสริมสมรรถนะและความฉลาดรู้ด้านการอ่านของผู้เรียนตามแนวทางการประเมิน PISA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet พร้อมมอบนโยบายการขับเคลื่อนการส่งเสริมการอ่านเพื่อเป็นวิถีในการค้นหาความรู้และต่อยอดองค์ความรู้ที่สูงขึ้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ โดยมี นายสมบัติ ล้อจงเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมด้วย นางสัมพรรณ ถวิลไทย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นางศิฏามาส น้อยสอน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และคณะศึกษานิเทศก์ทุกท่าน เข้าร่วมการอบรม ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์อนัญญา วารีสอาด สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาราชภัฏนครสวรรค์ เป็นวิทยากรในการบรรยายกรอบการประเมิน PISA เพื่อส่งเสริมสมรรถนะและความฉลาดรู้ด้านการอ่าน การใช้เทคนิค วิธีการในการฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์โจทย์ตามแนวทาง PISA รวมถึงการนำไปสู่การออกแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ต่อไป