การประชุมการขับเคลื่อนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาตามแนวทางการประเมิน PISA ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 6

วันศุกร์ ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 10.00 น. นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย นายสมบัติ ล้อจงเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ และ คณะศึกษานิเทศก์ ร่วมการประชุมการขับเคลื่อนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาตามแนวทางการประเมิน PISA ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 6 โดยมี ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุม พร้อมการเสนอผลการดำเนินการขับเคลื่อนกรอบการติดตามและนำเสนอความก้าวหน้าของการขับเคลื่อน และการขยายผลวิทยากรแกนนำในระดับเขตพื้นที่ และการเข้าสู่ระบบ ของนักเรียน และ การวิเคราะห์ผลคะแนน O-NET ในระดับเขตพื้นที่ เพื่อเป็นแนวทางส่งต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการประเมินผลนานาชาติ (PISA) ผ่านระบบ ZoomMeeting ณ ห้องประชุมสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์