ผอ.สพม.นครสวรรค์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม

วัน พฤหัสบดี ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 13.00 น. นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม

ได้เยี่ยมชมอาคารและสถานที่ โดยดูความพร้อมของห้องเรียนและบริเวณรอบ ๆ ของอาคาร พร้อมยังแนะนำแนวทางให้สอดคล้องกับความปลอดภัยในสถานศึกษา

ทั้งนี้ได้พบปะคณะผู้บริหารโรงเรียน และคณะครู นักเรียน พร้อมทั้งมอบนโยบาย และจุดเน้น ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาริการ “เรียนดี มีความสุข” นโยบายของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ลงสู่การปฏิบัติ เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

ทั้งนี้ติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบาย “สุขาดี มีความสุข” พร้อมพาเยี่ยมชมห้องสุขาตามอาคารเรียนและสถานที่ในโรงเรียน เพื่อพัฒนาและปรับปรุงห้องน้ำโรงเรียน ให้ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย พร้อมทั้งปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักการใช้ บำรุง ดูแล และรักษาห้องน้ำอย่างถูกวิธี เพื่อจะได้มีห้องน้ำโรงเรียนที่ถูกสุขลักษณะ เสริมสร้างความปลอดภัยต่อสุขอนามัยที่ดีของนักเรียน ส่งผลให้เรียนดี มีความสุข ไปพร้อมกัน

โดยมี นายอานนท์ เชาว์ไว ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม พร้อมด้วย นายวัชระ พรมชาติ  รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม และ คณะครู ร่วมให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม

https://www.facebook.com/share/p/KouxMrN2mdYnNDx4