ประชุมสัมมนาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ตำแหน่งตามกรอบอัตรากำลังและการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ผ่านระบบออนไลน์

วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 13.30 น. ตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ประกอบด้วย นางนันทนา อุ่นทิวากร ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นางสาวกุลนิดา ศรีสิงห์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และ นางสาวนิตยา แตงร่ม นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ตำแหน่งตามกรอบอัตรากำลังและการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์

Facebook : https://www.facebook.com/share/p/dTcsjiD3HurzsjQ9/