การอบรมสัมมนา เรื่อง “สยามรัถยา : คุณูปการสถาบันพระมหากษัตริย์ในสังคมไทย” ประจำปี พ.ศ. 2567 ของคณะกรรมาธิการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ วุฒิสภา ผ่านระบบออนไลน์

วันพุธที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 13.00 น. นายสมบัติ ล้อจงเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ และ นางสาวจันทิมา กุลศรี ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมการอบรมสัมมนา เรื่อง “สยามรัถยา : คุณูปการสถาบันพระมหากษัตริย์ในสังคมไทย” ประจำปี พ.ศ. 2567 ของคณะกรรมาธิการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ วุฒิสภา Session 3 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Cisco Webex Meeting โดยมี หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล และ รองศาสตราจารย์ ดร. ปรีดี พิศภูมิวิถี เข้าให้บรรยาย โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์คัดเลือกโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ซึ่ง นายชาญณรงค์ ยาสุทธิ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะบุคลากรครูและนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม เป็นตัวแทนเข้าร่วมการสัมมนา ณ ห้องประชุมอาคารหอสมุด​ (จอมปราชญ์ทัศนา)​ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม

Facebook : https://www.facebook.com/share/p/iF5ngLYVDxAFXuD5/