เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาร่วมกับ สพม.นครสวรรค์ ประชุมคณะกรรมการประเมินและกลั่นกรองการค้นหา ความโดดเด่นของสถานศึกษา เพื่อรับเครื่องหมาย “คุณภาพพิเศษแห่ง สพฐ. (OBEC Special)” วันที่ 17 – 21 มิถุนายน 2567

วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2567 นายชาญชัย ชนิดสะ ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย นายสมบัติ ล้อจงเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ , ประธานสหวิทยาเขต , นางสัมพรรณ ถวิลไทย ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา , ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ทุกท่าน เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประเมินและกลั่นกรองการค้นหาความโดดเด่นของสถานศึกษา เพื่อรับเครื่องหมาย “คุณภาพพิเศษแห่ง สพฐ. (OBEC Special)” ระดับเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ซึ่งมีโรงเรียนในสังกัดขอรับการประเมิน ๑๑ ด้าน รวมทั้งสิ้น ๒๐๓ รางวัล

Facebook : https://www.facebook.com/share/p/Bn3quLPJUqohxqa9/