กิจกรรมติดตาม ขับเคลื่อน ดำเนินการตามนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” และประเมินผลตามเกณฑ์มาตรฐานห้องน้ำสถานศึกษา ตามโครงการ สุขาดี มีความสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ โรงเรียนทับกฤชพัฒนา

วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 11.00 น. นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนโรงเรียนทับกฤชพัฒนา โดยมี นายภูมิภัทร ลอยเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนทับกฤชพัฒนา คณะครูและบุคลากรโรงเรียนโรงเรียนทับกฤชพัฒนา เข้าร่วมดำเนินการ กิจกรรมติดตามขับเคลื่อน ตามนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” และประเมินผลตามเกณฑ์มาตรฐานห้องน้ำสถานศึกษา ตามโครงการ สุขาดี มีความสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ โรงเรียนโรงเรียนทับกฤชพัฒนา

นายพภูมิภัทร ลอยเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนทับกฤชพัฒนา พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการโรงเรียนทับกฤชพัฒนา และคณะครู ได้นำเสนอการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” และประเมินผลตามเกณฑ์มาตรฐานห้องน้ำสถานศึกษา ตามโครงการ สุขาดี มีความสุข ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 พร้อมพาเยี่ยมชมห้องสุขาตามอาคารเรียนและสถานที่ในโรงเรียน พร้อมมอบป้าย 5 ส. โครงการเรียนดี มีความสุข

ทั้งนี้เพื่อพัฒนาและปรับปรุงห้องน้ำโรงเรียน ให้ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย พร้อมทั้งปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักการใช้ บำรุง ดูแล และรักษาห้องน้ำอย่างถูกวิธี เพื่อจะได้มีห้องน้ำโรงเรียนที่ถูกสุขลักษณะ เสริมสร้างความปลอดภัยต่อสุขอนามัยที่ดีของนักเรียน ส่งผลให้เรียนดี มีความสุข ไปพร้อมกัน