การประชุมติดตามการขับเคลื่อนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ตามแนวทางการประเมิน PISA และ O-NET ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 7

วันศุกร์ ที่ 7 มิถุนายน 2567 เวลา 11.00 น. นายประทาน  หาดยาว ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วยนางสาวอาทิตยาภรณ์  พุ่มขจร นางสาวอมรรัตน์  แก้วมาลา และนางสาวภัทรภรณ์  น้อยกอ ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เข้าร่วมการประชุมติดตามการขับเคลื่อนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาตามแนวทางการประเมิน PISA และ O-NET ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 7 โดยมี ดร.เกศทิพย์  ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมลูกนเรศวร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์