ประชุมเชิงปฏิบัติการและสร้างความรู้ความเข้าใจการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศด้านคุณภาพมัธยมศึกษาของสำนักบริหารมัธยมศึกษา (SESA) เพื่อดำเนินการกลั่นกรองความโดดเด่นของสถานศึกษาเพื่อรับเครื่องหมาย “คุณภาพพิเศษแห่ง สพฐ. (OBEC Special)” ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 10.00 น. นายชาญชัย ชนิดสะ ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ นางเมตตา ถวิลไทย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และ คณะกลุ่มศึกษานิเทศก์ฯ ผู้ดูแลระบบ เข้าร่วมประชุม เชิงปฏิบัติการและสร้างความรู้ความเข้าใจการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศด้านคุณภาพมัธยมศึกษาของสำนักบริหารการมัธยมศึกษา (SESA) เพื่อดำเนินการกลั่นกรองความโดดเด่นของสถานศึกษาเพื่อรับเครื่องหมาย “คุณภาพพิเศษแห่ง สพฐ. (OBEC Special)” ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์