สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ประชุมเสริมสร้างคุณธรรมและมาตรฐานทางจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐและการสร้างความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 13.30 น. นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมเสริมสร้างคุณธรรมและมาตรฐานทางจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐและการสร้างความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมี นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ นายสมบัติ ล้อจงเฮง รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ และคณะบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเข้าร่วมประชุม โดยมีการบรรยายเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและมาตรฐานทางจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ ชี้แจงแนวทางปฏิบัติ Do’s & Don’t และองค์ประกอบการจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมใหญ่-ราชสิทธิเวที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์