ประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันอังคารที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2567 นายสมบัติ ล้อจงเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ และบุคลากรกลุ่มกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อขับเคลื่อนเครือข่ายครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการนําองค์ความรู้ในระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนระดับการศึกษาชั้นพื้นฐานอย่างกว้างขวาง รองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม และส่งเสริมให้สถานศึกษาที่มีวิธิการปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practices) ณ ห้องประชุมสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์