การประชุมเสริมสร้างและปลูกฝังจิตสำนึกรักและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และกิจกรรม 5 ส. จิตอาสาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567

วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2567 เวลา 9.00 น. นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการประชุม เสริมสร้างและปลูกฝังจิตสำนึกรักและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และกิจกรรม 5 ส. จิตอาสาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 โดยถวายราชสักการะ ถวายความเคารพ กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และ ร่วมร้องเพลง สดุดีจอมราชา ทั้งนี้ นายพันศักดิ์ ศรีทอง ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ และ กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ เขตสรรหาที่ 4 เข้าร่วมบรรยาย ให้ความตระหนักรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทย รวมทั้งให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย แนวทางการดำเนินงาน ที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ และปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสา 5 ส. ณ บริเวณต่างๆ ภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์

รูปเพิ่มเติม : https://drive.google.com/drive/folders/1mcI2_S-MXCwGFrP_9ZZOUk5kbEiZnQLb