ประชาสัมพันธ์ให้ทุกสถานศึกษาในสังกัด แสดงความคิดเห็น (ร่าง) มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ……

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ขอประชาสัมพันธ์ให้ทุกสถานศึกษาในสังกัด แสดงความคิดเห็น (ร่าง) มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. …… และคำอธิบายมาตรฐานดังกล่าว โดยให้ ผู้บริหารสถานศึกษา หรือ รองผู้บริหารสถานศึกษา และครูที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ส่งแบบแสดงความคิดเห็นการประชาพิจารณ์ (ร่าง) มาตรฐานกลับมาทางไปรณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (email) betqa.obec65@gmail.com หรือทาง QR Code ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗