ประชาสัมพันธ์การแข่งขันทักษะภาษาไทย ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2567 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ขอเชิญชวนโรงเรียนในสังกัดร่วมกิจกรรม การแข่งขันทักษะภาษาไทย ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2567 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กำหนดจัดกิจกรรม ในวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ กิจกรรมการแข่งขันมีจำนวน 5 รายการ ได้แก่
1) การคัดลายมือ
2) การเขียนเรียงความ
3) การแต่งคำประพันธ์
4) การอ่านจับใจความสำคัญ และ
5) รอบรู้วรรณคดี 
สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่บัดนี้ – 10 มิถุนายน 2567  ภายในเวลา 16.30 น.