สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการยกร่างและแก้ไขแนวทางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ.2547 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 9.00 น. นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ นายสมบัติ ล้อจงเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ และคณะเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการยกร่างและแก้ไขแนวทางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ.2547 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) ณ ห้องประชุมสารสรเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์