การประชุมสัมนา “เวทีนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ : Active Learning ประสบการณ์จริงจากสถานศึกษา” ผ่านระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 13.30 น. นายสมบัติ ล้อจงเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมทั้งคณะบุคลากรกลุ่มกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เข้าร่วมการประชุมสัมนา “เวทีนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ : Active Learning ประสบการณ์จริงจากสถานศึกษา” ผ่านระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมลูกนเรศวร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์