สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ จัดประชุมคณะกรรมการติดตาม การขับเคลื่อนการดำเนินงานนโยบายเรียนดี มีความสุข ตามโครงการ สุขาดี มีความสุข

วันพุธที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2567 เวลา 14.00 น. นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ นายสมบัติ ล้อจงเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ และ คณะกรรมการติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานนโยบายเรียนดี มีความสุข และประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ สุขาดี มีความสุข เพื่อกำหนดแบบติดตาม การประเมินผลตามเกณฑ์มาตรฐานโครงการ รวมทั้งกำหนดปฏิทินการดำเนินงาน ติดตาม ณ ห้องประชุมสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์