โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักการควบคุมงานก่อสร้างการบริหารงานสัญญาจ้างก่อสร้าง และการตรวจรับพัสดุในการจ้างก่อสร้าง

วัน พุธ ​ ที่ 29 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักการควบคุมงานก่อสร้างการบริหารงานสัญญาจ้างก่อสร้าง และการตรวจรับพัสดุในการจ้างก่อสร้าง ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์

นายสมบัติ ล้อจงเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ อนุมัติให้กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ดำเนินการจัดอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักการควบคุมงานก่อสร้างการบริหารงานสัญญาจ้างก่อสร้าง และการตรวจรับพัสดุในการจ้างก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มีความรู้ความสามารถ ในการควบคุมงานก่อสร้าง การบริหารสัญญาจ้างก่อสร้าง และการตรวจรับพัสดุในการจ้างก่อสร้าง ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนของการก่อสร้าง เพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ผู้บริหารสัญญาจ้างก่อสร้าง เนื่องจากงานจัดจ้างก่อสร้าง เป็นงานจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ ที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง มีกระบวนการที่ต้องดำเนินการด้วยความรอบคอบรัดกุมในทุกขั้นตอน


ทั้งนี้ นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ กล่าวว่า งานจัดจ้างก่อสร้าง เป็นงานจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ ที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งซึ่งมีกระบวนการที่ต้องดำเนินการด้วยความรอบคอบรัดกุมในทุกขั้นตอน ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมทุกคนจะได้รับความรู้ ในการควบคุมงานก่อสร้าง การบริหารสัญญาจ้างก่อสร้าง และการตรวจรับพัสดุในการจ้างก่อสร้าง สามารถดำเนินการได้ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ ทุกขั้นตอนของการก่อสร้าง

ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่ นางสาวิกา วงศ์ฝั้น สถาปนิกชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย นายพชร กาญจนหงษ์ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ และ นายคำภา หานะกูล นายช่างโยธา และมีผู้เข้ารับการอบรม โรงเรียนละ 3 คน ประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ผู้ตรวจรับพัสดุในการจ้างก่อสร้างของโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน รวมจำนวน 111 คน

https://www.facebook.com/share/p/ZLfW8oHqso4p3kAQ/?mibextid=WaXdOe