โครงการส่งเสริมกิจกรรมสภานักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วัน พุธ ​ ที่ 29 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.30 น. นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมกิจกรรมสภานักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมลูกนเรศวร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์

โดยวัตถุประสงค์ ดังนี้ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมสภานักเรียนโรงเรียนในสังกัด , เพื่อคัดเลือกคณะกรรมการสภานักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ประจำปีการศึกษา 2567 และเพื่อคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน และตรวจติดตามการคงสภาพโรงเรียนเรียนต้นแบบสภานักเรียน

นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ กล่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 – 2568 และนโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ซึ่งนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 – 2568 กำหนดให้ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรม พัฒนาผู้เรียนด้วยการส่งเสริมกิจกรรมสภานักเรียน และการมีส่วนร่วมให้เกิดวิถีประชาธิปไตยในโรงเรียนเป็นพลเมืองที่ดี แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ และกำหนดมาตรการในการดำเนินงานกิจกรรมสภานักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับสถานศึกษา มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งเสริมสนับสนุน จัดการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียนในทุกระดับสภานักเรียน เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ส่งเสริมประชาธิปไตยสร้างทักษะชีวิตของนักเรียนและเป็นผู้มีทักษะต่าง ๆ เช่น การคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างสร้างสรรค์ การเห็นคุณค่าของตนเอง การรู้จักเห็นใจผู้อื่น การเคารพในเสียงส่วนใหญ่ รับฟังความคิดเห็นเสียงส่วนน้อยเห็นและรู้คุณค่าศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ การตระหนักในความรับผิดชอบต่อส่วนรวม การสร้างสัมพันธภาพและรู้จักสื่อสารอย่างเหมาะสม การตัดสินใจแก้ปัญหาโดยสันติวิธี รวมทั้ง การมีทักษะในการควบคุมอารณ์สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจำเป็นต้องสานต่อแนวทางที่สร้างสรรค์ เรียนรู้อย่างเท่าทัน มุ่งมั่นพัฒนาประชาธิปไตย

ทั้งนี้ นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ กล่าวว่า สภานักเรียน เป็นกระบวนการประชาธิปไตย ที่จำเป็นต้องสานต่อแนวทางที่สร้างสรรค์ เรียนรู้อย่างเท่าทัน มุ่งมั่นพัฒนาประชาธิปไตย และมีกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ ซึ่งล้วนแต่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม เช่น ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์สุจริต ความกตัญญูกตเวที เสียสละ เอื้อเนื้อเผื่อแผ่ ประหยัด รู้จักพอเพียง มีทักษะในการจัดการ ขยัน อด ทนละเอียดรอบคอบ และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนานักเรียนให้มีทักษะในการดูแล ปกป้อง คุ้มครองสิทธิ และเสรีภาพของตนเอง และเพื่อนนักเรียนในโรงเรียนช่วยสร้างลักษณะ การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี มีจิตสาธารณะ จิตอาสา เห็นคุณค่าของระบบการปกครองตามหลักธรรมาภิบาล เคารพในเสียงส่วนใหญ่รับฟังความคิดเห็นเสียงส่วนน้อย และกติกาข้อตกลงของหมู่คณะรู้จักยอมรับ ชื่นชมการกระทำของผู้อื่นอย่างมีน้ำใจนักกีฬา


ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนละ 2 คน ประกอบด้วย ประธานสภานักเรียนหรือผู้แทนสภานักเรียน จำนวน 1 คน ที่กำลังศึกษาอยู่ไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และครูที่ปรึกษาสภานักเรียน จำนวน 1 คน รวมทั้งสิ้น 74 คน