คณะบุคลากรและเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อติดตามมาตรการด้านความปลอดภัย

วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อติดตามมาตรการด้านความปลอดภัย พฤติกรรมนักเรียน ปัญหาเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าและยาเสพติด และการดูแลสุขภาพจิตนักเรียน ณ โรงเรียนนครสวรรค์ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ และโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม