การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ณ โรงเรียนเขากะลาวิทยาคม

วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 นางสัมพรรณ ถวิลไทย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.นครสวรรค์ นายบุญเลื่องลือ รอดมา ผู้อำนวยการโรงเรียนเขากะลาวิทยาคม นางแสงจันทร์ สุขวิญญา ครูชำนาญการพิเศษ นางสาวปิยวรรณ เขียวระยับ ครูชำนาญการ นายชญานนท์ รักษาศรี ครูปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานบริหารบุคคล โรงเรียนเขากะลาวิทยาคม เป็นคณะกรรมการการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ณ โรงเรียนเขากะลาวิทยาคม จำนวน 2 ราย ได้แก่ นางสาวธิดา จิตบุญเรืองโรจน์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนางสาวประภาสิริ วงษ์พานิช ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รายวิชาชีววิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6