การประชุมสื่อสารสร้างความเข้าใจการจัดทำค่าเป้าหมายตัวชี้วัดและเครื่องมือการประเมินคุณภาพภายใน สถานศึกษา ปีการศึกษา 2567

วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 13.00 น. นายสมบัติ ล้อจงเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมปฏิบัติการสื่อสารสร้างความเข้าใจ เรื่องการจัดทำค่าเป้าหมายตัวชี้วัดและเครื่องมือการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2567 รูปแบบ VDO Conference โปรแกรม Google Meet โดยวัตถุประสงค์การประชุม เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดจัดทำค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัดและเครื่องมือการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2567 ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และเป็นไปได้ และสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมลูกนเรศวร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์