ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินสถานศึกษาปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ครั้งที่ 1/2567

วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 13.30 น. นางอิสริยา พันธุ์เขตกิจ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และ กลุ่มบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินสถานศึกษาปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ครั้งที่ 1/2567 โดยมี นายแพทย์พิสุทธิ์ ชื่นจงกลกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุม เพื่ออธิบายการปฏิบัติงาน และเกณฑ์การประเมินแก่สถานศึกษาภายในสังกัด ณ ห้องประชุมสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์