โครงการ “แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี ของสถานศึกษาที่เป็นหน่วยงานย่อย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน”

วัน จันทร์ ​ ที่ 27 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม โครงการ “แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี ของสถานศึกษาที่เป็นหน่วยงานย่อย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน” ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ โดยหน่วยสอบตรวจภายใน นางขนิษฐา บรรเลงกลอง ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

นายสมบัติ ล้อจงเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ กล่าวรายงานว่า ในวันนี้ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี เพื่อให้ส่วนราชการมีการกำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านบัญชี และรายงานการเงินมีความครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน รวมถึงมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้และสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการบริหารทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเป็นการสะท้อนถึงความรับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนอรายงานการเงิน และการปฏิบัติงานด้านบัญชีของหน่วยงาน ซึ่งการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี นับเป็นเครื่องมือหรือองค์ประกอบหนึ่งในกระบวนการบริหารงบประมาณที่องค์ประกอบต่าง ๆ มีความเชื่อมโยงและเป็นอันหนึ่งเดียวกันหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ได้ให้ความสำคัญต่อการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีของสถานศึกษา ให้สามารถปฏิบัติงานได้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดได้รับความรู้ และขี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผลของตนเอง ตลอดจนวิธีปฏิบัติที่มีความถูกต้อง ตรงตามกฎระเบียบและแนวทางที่สพฐ. กำหนดหลักสูตรของการฝึกอบรมจะมุ่งเน้นการตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง และปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านการเงิน การบัญชี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ คาดว่าโครงการนี้จะทำให้สถานศึกษาในสังกัด สามารถนำความรู้ไปปฏิบัติงานและมีการประเมินผลด้านการเงิน การบัญชีของตนเองได้อย่างถูกต้องและเป็นประโยชน์กับผู้บริหารในการกำกับ ดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน ติดตามกระบวนการปฏิบัติงานและเกิดการควบคุมภายในหน่วยงานในระดับที่สมเหตุสมผลและเหมาะสม

นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ กล่าวว่า โครงการ”แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีของสถานศึกษาที่เป็นหน่วยงานย่อย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน” ซึ่งเป็นโครงการที่ดีของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นการสร้างความรู้ และชี้แจงทำความเข้าใจในการประเมินผลปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีของสถานศึกษา ในลักษณะของการประเมินตนเอง (Self Assessment) และให้ทราบว่า การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติที่ทางราชการกำหนด ตลอดจนสอดคล้องกับระบบการควบคุมภายในที่ดี เป็นประโยชน์กับผู้บริหารสถานศึกษาในการกำกับ ดูแล และควบคุมการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วนหลังจากผ่านการฝึกอบรมในครั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้เข้ารับการอบรมจะนำความรู้ ความเข้าใจไปใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงาน ลดความผิดพลาดที่อาจทำให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ และลดปัญหาข้อทักท้วงจากการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสถานศึกษาทำการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี ของตนเอง (Self Assessment) ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดและสามารถจัดส่งรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานฯ ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ภายใน ระยะเวลาที่กำหนด

ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมรับฟังการอบรมและเจ้าหน้าที่ แบ่งเป็นผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 7 คน รองผู้อำนวยการโรงเรียน 9 คน หัวหน้าฝ่าย 8 คน เจ้าหน้าที่การเงินโรงเรียน 42 คน เจ้าหน้าที่บัญชีโรงเรียน 30 คน เจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียน 12 คน เจ้าหน้าที่แผนงานของโรงเรียน 6 คน เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง 6 คน และเจ้าหน้าที่การเงินของโรงเรียน ต่างสังกัดขอเข้าร่วมด้วย จำนวน 2 คน รวมทั้งสิ้น 118 คน โดยจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2567 รวม 2 วัน

ทั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรผู้ทรงเกียรติจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ บรรยายพิเศษ พร้อมด้วย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานภารตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 11 และผู้ตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร ร่วมเป็นวิทยากร