การประชุมสื่อสารสร้างความเข้าใจการรายงานการค้นหาความโดดเด่นของสถานศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายคุณภาพพิเศษแห่ง สพฐ (OBEC Special) ในระบบ SESA

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 9.00 น. นายสมบัติ ล้อจงเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ และ นายชาญชัย ชนิดสะ ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมสื่อสารสร้างความเข้าใจการรายงานการค้นหาความโดดเด่นของสถานศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายคุณภาพพิเศษแห่ง สพฐ (OBEC Special) ในระบบ SESA พร้อมคณะบุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ระบบเพื่อให้โรงเรียนสามารถนำเข้าข้อมูลได้ถูกต้องตามเกณฑ์และตัวชี้วัด รวมทั้งขั้นตอนในการนำข้อมูลเข้าระบบที่ถูกต้อง แก่ครูผู้ดูแลระบบ SESA ในระดับสถานศึกษา ผ่านระบบ VDO Conference ด้วยโปรแกรม Google Meet ณ ห้องประชุมลูกนเรศวร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์