คณะผู้บริหารและบุคลากร เข้าฟังสรุปผลรายงาน ผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารการศึกษา ของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 9.30 น. นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ นางสัมพรรณ ถวิลไทย ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นางมัณฑนา รอทอง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมรับฟังสรุปผลรายงาน ผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารการศึกษา ของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษารุ่นที่ 25 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เพื่อรับฟังข้อสรุปเกี่ยวกับประสบการณ์และรายงานผลลัพท์ที่ได้รับ จากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ห้องประชุมร่วมใจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์