สพม.นครสวรรค์ เข้าร่วมการประชุมสื่อสารสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ ครั้งที่ 2/2567 ด้วยรูปแบบออนไลน์

วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 9.00 น. นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นายสมบัติ ล้อจงเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เข้าร่วมการประชุมสื่อสารสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2 ด้วยรูปแบบออนไลน์ (Zoom Cloud Meeting) เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางในการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และการกำกับ ติดตาม การบันทึกข้อมูลของสถานศึกษา ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลเด็ก และการรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ผ่านระบบการรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) และระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ (ECDIS) ตลอดจนแนวทางการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ณ ห้องประชุมลูกนเรศวร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์